Zalety treningu na rowerze stacjonarnym

Rowery sta­cjo­narne (https://www.marbo-sport.pl/pol_m_Sprzet-Cardio_Rowery-treningowe-1027.html) są jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów na utrzy­ma­nie poziomu kon­dy­cji. Duży poziom spa­la­nych kalo­rii bez zbytniego zaan­ga­żo­wa­nia cza­so­wego plus tre­ning wytrzy­ma­ło­ściowy i siłowy to tylko nie­które z zalet rowe­rów sta­cjo­nar­nych. Warto jed­nak zwró­cić uwagę na naj­czę­ściej popeł­niane błędy w wyko­ny­wa­niu takiego tre­ningu w domu i jak naj­szyb­ciej je napra­wić. Dzięki temu w pełni sko­rzy­stamy z zalet treningu domowego.

Sio­dełko usta­wione w nie­wła­ściwy spo­sób

Zbyt wysoko lub zbyt nisko umiesz­czone sio­dełko może zepsuć całą jazdę. Dodat­kowo gdy sio­dełko roweru jest za nisko, może dojść do uszko­dze­nia kolan oraz dol­nej czę­ści ple­ców. Ponadto mię­sień czwo­ro­głowy pra­cuje w takiej pozy­cji cię­żej, co pro­wa­dzi do utrud­nio­nego peda­ło­wa­nia. Jeśli sie­dze­nie jest umiesz­czone zbyt wysoko, zmu­sza to kolano do nadmier­nego wypro­stu a co za tym idzie uszko­dze­nia stawu kola­no­wego, bio­der i ple­ców. Naj­bar­dziej odpo­wied­nie uło­że­nie sio­dełka wyre­gu­lu­jemy poprzez dosto­so­wa­nie go do wyso­ko­ści naszego bio­dra gdy sta­niemy obok.

Za szybka jazda

Szyb­ciej nie zawsze zna­czy lepiej. Pra­wi­dłowy tre­ning powi­nien opie­rać się na inter­wa­łach. Mimo więk­szego zmę­cze­nia pod­czas szyb­kiej jazdy, nie otrzy­mamy lep­szych rezul­ta­tów. Jazda powy­żej 120 obro­tów na minutę nie jest dobra przez dłuż­szy czas.

Nie­pra­wi­dłowa pozy­cja bio­der

Jeśli jazda na rowe­rze sta­cjo­nar­nym jest zbyt łatwa to może zna­czyć, że nie robisz tego pra­wi­dłowo. Odpo­wied­nia pozy­cja pod­czas jazdy napina mię­śnie poślad­ków i utrzy­muje plecy w sta­łej pozy­cji. Cała siła powinna dobie­gać z rdze­nia. Jeśli bio­dra nie są cof­nięte, ciało pochyli się do przodu a pęd jazdy pocią­gnie za sobą dolną część ple­ców, szyję i ramiona.

Źle usta­wiona kie­row­nica

Ten pro­blem nie jest tak samo poważny jak usta­wie­nie sio­dełka, ale na­dal ma wpływ na ogólny rezul­tat tre­ningu. Jeśli masz pro­blemy z szyją ramio­nami lub ple­cami, warto lekko podnieść kie­row­nicę. Zmniej­szy to nacisk na obszary podatne na urazy, utrzyma ciało w pra­wi­dłowym uło­że­niu i da czas począt­ku­ją­cemu rowe­rzy­ście na roz­wi­nię­cie siły rdze­nia potrzeb­nej do jazdy z pra­wi­dłową formą. W miarę postę­pów i zwięk­sza­nia kom­fortu jazdy, można obni­żyć nieco kie­row­nicę, pamię­ta­jąc, że ma ona peł­nić funk­cję jedy­nie pomocy w jeździe. Nie należy pochy­lać się nad kie­row­nicą i nadwy­rę­żać nad­garst­ków. Cię­żar ciała powi­nien spo­czy­wać na nogach i bio­drach, kie­row­nicę utrzy­muje jedy­nie miękki chwyt.

Jakie są korzy­ści z tre­ningu na rowe­rze sta­cjo­nar­nym?

  • utrata wagi – już 45 minut jazdy na rowe­rze sta­cjo­nar­nym może spa­lić od 350 do 600 kalo­rii;
  • świetny tre­ning ser­cowo-naczy­niowy – umiar­ko­wana aktyw­ność fizyczna pozwoli obni­żyć ryzyko wystą­pie­nia wyso­kiego ciśnie­nia krwi;
  • wzmoc­nie­nie dol­nych mię­śni ciała, a także ramion, mię­śni brzu­cha, klatki pier­sio­wej i ple­ców;
  • obniżenie poziomu stresu, uwolnienie endor­fin i popra­wa funk­cji odpor­no­ściowych.

Rower stacjonarny i jego zastosowanie

Rower stacjonarny (także rower do ćwiczeń, rower treningowy) jest urządzeniem używanym jako maszyna do jazdy na rowerze w pomieszczeniach zamkniętych. Obejmuje on siodełko, pedały i niektóre formy kierownicy, rozmieszczone tak jak w rowerze (stacjonarnym).

Rower stacjonarny to zazwyczaj specjalny trenażer, który przypomina rower bez kół. Możliwe jest również przystosowanie zwykłego roweru do ćwiczeń stacjonarnych poprzez umieszczenie go na kółkach rowerowych lub na rowerze treningowym. Rolki i trenażery są często używane przez kolarzy do rozgrzewki przed wyścigiem lub do ćwiczeń na własnych maszynach w pomieszczeniach zamkniętych.

Rodzaje rowerów stacjonarnych

Niektóre modele rowerów stacjonarnych mają kierownicę połączoną z pedałami, dzięki czemu można trenować górną część ciała wraz z dolną. Większość rowerów treningowych posiada mechanizm stawiający opór pedałom, co zwiększa intensywność ćwiczeń. Mechanizmy oporu obejmują magnesy, wentylatory i mechanizmy tarcia. Niektóre modele pozwalają użytkownikowi pedałować do tyłu, aby trenować mięśnie antagonistów, które nie są zaangażowane podczas pedałowania do przodu. Trenażery rowerowe są zazwyczaj zbudowane z wału korbowego i wózka, który obraca kołem zamachowym za pomocą paska lub łańcucha. Łożyska tych ruchomych części z czasem ulegają zużyciu i mogą wymagać wymiany.

Specjalistyczne rowery domowe wykonane z ważonym kołem zamachowym z przodu są używane w ćwiczeniach kolarskich w pomieszczeniach zamkniętych zwanych spinningiem (trening wytrzymałościowy)

Różne rodzaje mini-rowerów do ćwiczeń w pomieszczeniach zamkniętych zostały również opracowane jako przenośne, tanie alternatywy dla tradycyjnych rowerów stacjonarnych. Są one przydatne, gdy osoby ćwiczące nie mają dostępu do swoich rowerów stacjonarnych z domu lub siłowni podczas podróży lub w pracy.

Zastosowanie rowerów

Rowery treningowe są używane do ćwiczeń, ogólnej sprawności fizycznej, odchudzania i treningu rowerowego. Rower treningowy jest od dawna wykorzystywany w fizjoterapii ze względu na jego niski wpływ, bezpieczeństwo dla układu sercowo-naczyniowego i wydajność. Ruch o niewielkim oddziaływaniu związany z ćwiczeniami na rowerze stacjonarnym nie powoduje dużego obciążenia stawów i nie wymaga wykonywania sporadycznych ruchów, co może być wymagane w przypadku niektórych innych urządzeń do ćwiczeń. Jednakże, podobnie jak w przypadku konwencjonalnej jazdy na rowerze, długotrwałe korzystanie z roweru treningowego wiąże się z obniżeniem funkcji seksualnych.

Rowery są również wykorzystywane do testów fizycznych, np. jako ergometry do pomiaru mocy. Tradycyjnie, odbywa się to poprzez mechaniczne narzucenie określonego poziomu oporu i/lub jego pomiar. Nowoczesne ergometry, a nawet wiele konsumenckich rowerów treningowych jest wyposażonych w elektroniczne czujniki i wyświetlacze.

Idealny wybór do domowej siłowni!

Rowerek stacjonarny w Twoim domu! – Dlaczego warto?

Bardzo często, przede wszystkim w aktualnej sytuacji, coraz więcej osób trenujących zastanawia się jaki sprzęt będzie najlepszym wyborem dla nich, aby powiększyć asortyment swojej ‘’Domowej siłowni’’. Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli stawiasz priorytet na treningach Cardio, zrzuceniu zbędnych kilogramów oraz poprawieniu swojej kondycji, a dodatkowo chcesz mieć możliwość wykonywania innych czynności podczas jednostki treningowej, to rower stacjonarny (https://www.marbo-sport.pl/pol_m_Sprzet-Cardio_Rowery-treningowe-1027.html) będzie dla Ciebie idealny wyborem.

Zalety posiadania roweru stacjonarnego

Jedną z największych zalet jest jego cena (tak naprawdę jest to sprzęt, na który może sobie pozwolić znacząca większość społeczeństwa). Dodatkowym atutem jest fakt, że zmieści się tak naprawdę wszędzie. Zajmuje bardzo mało miejsca, jest praktyczny. Według mnie kolejnym znaczącym plusem jest to, że możesz wykonywać trening oraz pobijać kolejne swoje rekordy na rowerze bez wychodzenia z domu! Za oknem może być deszcz, śnieg, grad lub upał nie do zniesienia – mimo to nie zwracasz na to uwagi, ponieważ możesz wykonywać trening z domowego zaciszu! Już nie jesteś uzależniony od warunków zewnętrznych.

Zalety zdrowotne to kolejna część

Bardzo wiele źródeł naukowych podaje korzyści, jakie płyną z wykonywania treningu wytrzymałościowego. Jest to poprawna codziennego samopoczucia, zadbanie o prawidłową wagę organizmu oraz wzmocnienie mięśnia sercowego. Zadbaj o swoje zdrowie już dzisiaj, a z pewnością podziękujesz sobie w przyszłości.

Warto zauważyć również, że trening wykonywany na rowerze stacjonarnym jest bardzo prosty

Sam regulujesz tempo oraz poziom trudności. Również istotny jest fakt, że podczas wykonywania tej aktywności fizycznej możesz również wykonywać inne czynności, dzięki czemu trening staje się jeszcze bardziej przyjemny niż wcześniej.

Kilka przykładów:
-Czytanie interesującej dla Ciebie książki.
-Oglądanie serialu lub filmu podczas jazdy.
-Możliwość rozmowy telefonicznej; Może być to z przyjacielem, jak i również ze wspólnikiem biznesowym.
-Możliwość wykonywania pracy na laptopie lub telefonie, za pomocą zamontowanego stolika.
-Planowanie następnych rzeczy do zrobienia.

To oczywiście tylko przykłady; jest ich dużo więcej. To wszystko tworzy ten trening bardzo praktycznym. Wiele osób dzisiaj jest bardzo zabieganych z małą ilością czasu, dlatego mogą go teraz jeszcze lepiej zorganizować.

Podsumowując

Zakup roweru stacjonarnego niesie za sobą bardzo dużo korzyści. Jest to inwestycja, która z pewnością się zwróci! Wystarczy tylko trochę chęci do działania. Powodzenia!