Zalety treningu na rowerze stacjonarnym

Rowery sta­cjo­narne (https://www.marbo-sport.pl/pol_m_Sprzet-Cardio_Rowery-treningowe-1027.html) są jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów na utrzy­ma­nie poziomu kon­dy­cji. Duży poziom spa­la­nych kalo­rii bez zbytniego zaan­ga­żo­wa­nia cza­so­wego plus tre­ning wytrzy­ma­ło­ściowy i siłowy to tylko nie­które z zalet rowe­rów sta­cjo­nar­nych. Warto jed­nak zwró­cić uwagę na naj­czę­ściej popeł­niane błędy w wyko­ny­wa­niu takiego tre­ningu w domu i jak naj­szyb­ciej je napra­wić. Dzięki temu w pełni sko­rzy­stamy z zalet treningu domowego.

Sio­dełko usta­wione w nie­wła­ściwy spo­sób

Zbyt wysoko lub zbyt nisko umiesz­czone sio­dełko może zepsuć całą jazdę. Dodat­kowo gdy sio­dełko roweru jest za nisko, może dojść do uszko­dze­nia kolan oraz dol­nej czę­ści ple­ców. Ponadto mię­sień czwo­ro­głowy pra­cuje w takiej pozy­cji cię­żej, co pro­wa­dzi do utrud­nio­nego peda­ło­wa­nia. Jeśli sie­dze­nie jest umiesz­czone zbyt wysoko, zmu­sza to kolano do nadmier­nego wypro­stu a co za tym idzie uszko­dze­nia stawu kola­no­wego, bio­der i ple­ców. Naj­bar­dziej odpo­wied­nie uło­że­nie sio­dełka wyre­gu­lu­jemy poprzez dosto­so­wa­nie go do wyso­ko­ści naszego bio­dra gdy sta­niemy obok.

Za szybka jazda

Szyb­ciej nie zawsze zna­czy lepiej. Pra­wi­dłowy tre­ning powi­nien opie­rać się na inter­wa­łach. Mimo więk­szego zmę­cze­nia pod­czas szyb­kiej jazdy, nie otrzy­mamy lep­szych rezul­ta­tów. Jazda powy­żej 120 obro­tów na minutę nie jest dobra przez dłuż­szy czas.

Nie­pra­wi­dłowa pozy­cja bio­der

Jeśli jazda na rowe­rze sta­cjo­nar­nym jest zbyt łatwa to może zna­czyć, że nie robisz tego pra­wi­dłowo. Odpo­wied­nia pozy­cja pod­czas jazdy napina mię­śnie poślad­ków i utrzy­muje plecy w sta­łej pozy­cji. Cała siła powinna dobie­gać z rdze­nia. Jeśli bio­dra nie są cof­nięte, ciało pochyli się do przodu a pęd jazdy pocią­gnie za sobą dolną część ple­ców, szyję i ramiona.

Źle usta­wiona kie­row­nica

Ten pro­blem nie jest tak samo poważny jak usta­wie­nie sio­dełka, ale na­dal ma wpływ na ogólny rezul­tat tre­ningu. Jeśli masz pro­blemy z szyją ramio­nami lub ple­cami, warto lekko podnieść kie­row­nicę. Zmniej­szy to nacisk na obszary podatne na urazy, utrzyma ciało w pra­wi­dłowym uło­że­niu i da czas począt­ku­ją­cemu rowe­rzy­ście na roz­wi­nię­cie siły rdze­nia potrzeb­nej do jazdy z pra­wi­dłową formą. W miarę postę­pów i zwięk­sza­nia kom­fortu jazdy, można obni­żyć nieco kie­row­nicę, pamię­ta­jąc, że ma ona peł­nić funk­cję jedy­nie pomocy w jeździe. Nie należy pochy­lać się nad kie­row­nicą i nadwy­rę­żać nad­garst­ków. Cię­żar ciała powi­nien spo­czy­wać na nogach i bio­drach, kie­row­nicę utrzy­muje jedy­nie miękki chwyt.

Jakie są korzy­ści z tre­ningu na rowe­rze sta­cjo­nar­nym?

  • utrata wagi – już 45 minut jazdy na rowe­rze sta­cjo­nar­nym może spa­lić od 350 do 600 kalo­rii;
  • świetny tre­ning ser­cowo-naczy­niowy – umiar­ko­wana aktyw­ność fizyczna pozwoli obni­żyć ryzyko wystą­pie­nia wyso­kiego ciśnie­nia krwi;
  • wzmoc­nie­nie dol­nych mię­śni ciała, a także ramion, mię­śni brzu­cha, klatki pier­sio­wej i ple­ców;
  • obniżenie poziomu stresu, uwolnienie endor­fin i popra­wa funk­cji odpor­no­ściowych.